صندلی انتظارمدل S.W 2+1

صندلی انتظارمدل SW 2+1

رنگ:

قیمت :

مدل عرض کار ارتفاع تا دسته ارتفاع کل کار
SW 2+1 1.65 43 67.5

Share: